Identify this breed of dog:
Pharaoh Hound
Giant Schnauzer
German Shorthaired Pointer
Plott