Who wrote:
"Lolita" (1955)
Vladimir Nabokov
Fyodor Dostoyevsky
Boris Pasternak
Leo Tolstoy