Who wrote:
"The Brothers Karamazov" (1879–80)
Leo Tolstoy
Fyodor Dostoyevsky
Alexander Solzhenitsyn
Vladimir Nabokov