Who wrote:
"Doctor Zhivago" (1957)
Alexander Solzhenitsyn
Leo Tolstoy
Boris Pasternak
Fyodor Dostoyevsky