Who wrote:
"Doctor Zhivago" (1957)
Leo Tolstoy
Fyodor Dostoyevsky
Vladimir Nabokov
Boris Pasternak