Who wrote:
"Crime and Punishment" (1866)
Alexander Solzhenitsyn
Leo Tolstoy
Fyodor Dostoyevsky
Vladimir Nabokov